ceny robăłt budowlanych szalowanie-zbrojenie-wylewka-zelbeton

Kosztorys inwestorski

przetargowego lub konkursu ofert. Podstawą do sporządzenia kosztorysu inwestorskiego są projekty przetargowe, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe robót podstawowych.

Program funkcjonalno-użytkowy

techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne i architektoniczne). Stanowi podstawę ustalania planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty przede wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych. StrukturaProgram funkcjonalno-użytkowy

Bitwa o handel

. W tym celu 2 czerwca 1947 uchwalono trzy ustawy: w sprawie zwalczania drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym, o obywatelskich komisjach podatkowych i lustratorach społecznych, o zezwoleniach na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i budowlanych. Oprócz tego zapowiedziano zastąpienie sklepów

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę – dokument urzędowy otrzymany w drodze decyzji administracyjnej zezwalający na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego, t.j. z późniejszymi zmianami).Wbrew literalnemu

Kosztorys

Kosztorys jest to dokument finansowy realizacji określonego zadania. Cele sporządzania kosztorysów Kosztorys sporządza się m. in. w celu: określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania: przez inwestora : w celu określenia możliwości i opłacalności realizacji zadania, kontroli

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.