księga wieczysta

Małgorzata Kapelusiak

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

Księga wieczysta - wniosek, opłaty

Kilka lat temu odziedziczyłem po dziadku działkę. Nie interesowałem się nią przez dłuższy czas, ale teraz sytuacja rodzinna zmusiła mnie do szukania nowych źródeł dochodu. Postanowiłem działkę sprzedać i ku mojemu ogromnemu zdziwieniu okazało się, że nie ma ona księgi wieczystej. Potencjalny kupiec twierdzi, że obowiązek uregulowania tego spoczywa na mnie. Czy to prawda, a jeśli tak - to jak mam to zrobić? Stanisław T.

O czym wie księga wieczysta?

Nie wiesz, czyja to nieruchomość? Jaką miała przeszłość? Czy jest obciążona hipoteką? Tego wszystkiego dowiesz się z księgi wieczystej.

Gdzie szukać ksiąg wieczystych

Księgę można przejrzeć nieodpłatnie w sekretariacie wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego (w obecności pracownika sądu) właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. Można tam również poprosić o odpis z księgi (za każdą wydaną stronę płaci się 6 zł). By przejrzeć księgę lub uzyskać z niej

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

Zanim kupisz działkę, sprawdź dokumenty

: - dokładne położenie działki i jej granic, - powierzchnię działki, - klasy gruntu, - wskazanie numeru księgi wieczystej założonej dla nieruchomości, - nazwę właścicieli: imiona, nazwiska (lub nazwy, jeśli grunt jest własnością przedsiębiorstwa, stowarzyszenia czy fundacji), miejsce zamieszkania, - wartość

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Kupujemy stary dom: rady prawnika

Zamierzamy kupić dom na rynku wtórnym. Co powinniśmy sprawdzić przed podpisaniem umowy, aby uniknąć ewentualnych kłopotów? Wanda i Grzegorz W. Stary dom: kto sprzedaje? Na początek trzeba dokładnie sprawdzić, kto jest sprzedawcą domu. Takie dane znajdziemy w aktualnym odpisie z księgi wieczystej

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

Jak znaleźć informacje o właścicielu działki pod budowę domu

i ta droga zawiedzie, mamy do wyboru jeszcze dwie opcje: uzyskanie potrzebnych danych z ewidencji gruntów i budynków, ewentualnie z księgi wieczystej nieruchomości. Co to jest ewidencja gruntów i budynków? To jednolity dla kraju, systematycznie aktualizowany zbiór informacji o gruntach, budynkach i

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

Użytkowanie wieczyste gruntu na własność

trzeba dołączyć: - aktualny odpis księgi wieczystej nieruchomości; - wypis z ewidencji gruntów i budynków; - inne dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny (takie jak umowa kupna-sprzedaży gruntu czy umowa darowizny lub też postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku). W sytuacji niekompletnego

Procedury zakupu działki

Procedury zakupu działki

. Wśród koniecznych dokumentów wymaganych przez notariusza do spisania aktu znajduje się przede wszystkim dowód własności działki. Dla działek, które mają założoną księgę wieczystą, takim dowodem będzie aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli właściciel nie ma takiego odpisu lub gdy odpis

Zakup działki pod budowę domu

Zakup działki pod budowę domu

Sprawdzenie nieruchomościNa początku trzeba ustalić, czy sprzedającemu przysługuje prawo własności do oferowanej nieruchomości. Najważniejszym dokumentem stwierdzającym stan prawny nieruchomości jest poświadczony odpis z wszystkich, tj. czterech działów założonej dla niej księgi wieczystej. Odpis

Naprawdę wieczysta?

Określenie "księga wieczysta" nie jest przypadkowe - oznacza ono, iż akta ksiąg wieczystych, w przeciwieństwie do innych akt sądowych, nie są nigdy niszczone. Dzięki temu można poznać historię nieruchomości, np. kto, kiedy i na jakiej podstawie był jej właścicielem lub jakich innych

Wniosek o dotację do budowy domu energooszczędnego - krok po kroku

Wniosek o dotację do budowy domu energooszczędnego - krok po kroku

poziomie 15 bądź 40 kWh/m2 rocznie; - świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, wystawione przez uprawnione do tego osoby; - prawomocne pozwolenia na użytkowanie domu lub zawiadomienie o zakończeniu budowy; - wypis z księgi wieczystej potwierdzający prawo własności do nieruchomości; - potwierdzenie

Na jakiej podstawie można przeprowadzić wywłaszczenie nieruchomości

Na jakiej podstawie można przeprowadzić wywłaszczenie nieruchomości

urządzeń stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się albo na wniosek starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, albo na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli zezwolenie było udzielone na wniosek tej jednostki. Podstawa

Wieczyste jak własne

Wieczyste jak własne

rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych oraz obowiązki związane z utrzymaniem budynków w należytym stanie technicznym. Po podpisaniu umowy następuje wpis tego prawa do księgi wieczystej; wniosek w tej sprawie do odpowiedniego wydziału ksiąg wieczystych przesyła notariusz. Ile kosztuje użytkowanie?Za

Granice działki

Granice działki

nieruchomości. Wydają oni wówczas postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego i powierzają ustalenie przebiegu granic upoważnionemu geodecie. Geodeta, ustalając przebieg granicy, bierze pod uwagę widoczne znaki i ślady graniczne, dokumenty (takie jak odpisy z ksiąg wieczystych, akty notarialne) i

Dom bliźniak - wspólny remont dachu

Dom bliźniak - wspólny remont dachu

nieruchomością, posiadającą własną księgę wieczystą i właściciela.Uwaga! Zły sąsiad!Gdy jeden z sąsiadów ignoruje konieczność wykonania naprawy własnego dachu, drugi może naprawę swojego rozszerzyć na pozostałą część. W takiej sytuacji ma prawo dochodzić od sąsiada zwrotu części środków wydatkowanych na remont

Podział działki

Podział działki

wydzielonych działek.Taka służebność nosi nazwę drogi koniecznej, pozwala na swobodny przejazd i przechodzenie oraz jest wpisywana do ksiąg wieczystych obydwu nieruchomości.Podział nieruchomościJeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na

Deweloper i projekt budowlany domu

Deweloper i projekt budowlany domu

deweloperskiej, deweloper musi zapewnić możliwość zapoznania się w lokalu przedsiębiorstwa z:- aktualnym stanem księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości;- kopią aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualnym zaświadczeniem o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

Przyłącze gazowe sąsiada na mojej działce

przez notariusza, będzie podstawą do dokonania wpisów w księgach wieczystych obydwu nieruchomości,- orzeczenia sądu (wówczas, gdy dochodzi do konfliktu między sąsiadami).UmowaZakres służebności gruntowej i sposób jej wykonywania powinien być określony możliwie najdokładniej, przy uwzględnieniu zasad

Wycinka drzew: przepisy i koszty

Wycinka drzew: przepisy i koszty

), w której położona jest nieruchomość. Kompletny wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę powinien zawierać: - imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; - tytuł prawny władania nieruchomością (na przykład akt notarialny, odpis księgi wieczystej); - nazwę

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak w przypadku pozwolenia na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (np. akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej) oraz - w

Kupno nieruchomości przez cudzoziemca

Kupno nieruchomości przez cudzoziemca

następujące dane - ulica, miejscowość, gmina i województwo, numer działki ewidencyjnej, powierzchnia w hektarach, numer księgi wieczystej oraz cechy zabudowy, a dla budynku - jego numer, ulica, miejscowość, gmina i województwo; natomiast dla lokalu stanowiącego odrębny przedmiot własności - numer budynku i

Działka bez drogi

Działka bez drogi

W przedstawionej sytuacji problemem jest brak drogi dojazdowej do nieruchomości. wynika on z tego, że właściciel drogi nie ustanowił dla przedmiotowej nieruchomości służebności gruntowej. Wyrys w aktach księgi wieczystej dotyczy tych nieruchomości, które zostały sprzedane wraz z ustanowieniem

Przyłącze wody i prądu od chytrego sąsiada

, która przekazana przez niego, będzie podstawą do dokonania wpisów w księgach wieczystych obydwu nieruchomości; w umowie takiej strony określają przebieg służebności i wysokość wynagrodzenia płatnego jednorazowo lub okresowo; - na drodze postępowania sądowego - w sytuacji, gdy nie ma zgody pomiędzy

Kredyt na budowę domu kroku po kroku

przypadku umowy o pracę będzie to zwykle zaświadczenie o dochodach.3. Akt notarialny potwierdzający własność działki4. Księga Wieczysta- proszę pamiętać, że nie każdy bank akceptuje wydruk elektroniczny. Wtedy należy uzyskać odpis zwykły z sądu.5. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów6. Warunki Zabudowy i

Działka dom - ile są warte?

konkretnych danych umożliwiających ustalenie zgodnie z prawdą elementów, od których zależy końcowa wartość nieruchomości. Dlatego przy szacowaniu nieruchomości rzeczoznawca wykorzystuje wszelkie niezbędne i dostępne dane o nieruchomości, zawarte między innymi w: - księgach wieczystych, - ewidencji gruntów i

Jak zmienić użytkowanie wieczyste na własność?

prawo użytkowania wieczystego - aktualny odpis z księgi wieczystej oraz ewentualnie dokumenty potwierdzające nabycie tego prawa od innej osoby (poprzednika prawnego).Najlepiej skorzystać z odpowiednich formularzy, które przygotowują poszczególne urzędy. Trzeba pamiętać, aby je podpisać! Jeżeli

Dwie mapy: ewidencyjna i do celów projektowych

W zeszłym roku kupiłem działkę w jednej z miejscowości w województwie małopolskim. Z mapy ewidencyjnej wynikało, że dojazd do mojej działki zapisany jest w księdze wieczystej jako służebność. Obecnie mam komplet wszystkich dokumentów i jestem w trakcie załatwiania pozwolenia na budowę. Okazało się

Działka budowlana - jak łączyć i dzielić działki

postępowania.Uchwała ta jest podstawą do zmian w księgach wieczystych scalonych i podzielonych nieruchomości oraz rozliczeń z właścicielami. W zamian za nieruchomości objęte scaleniem i podziałem każdy z dotychczasowych właścicieli lub użytkowników wieczystych otrzymuje odpowiednio na własność lub w użytkowanie

Kredyt pod hipotekę

tys.zł.Trzeba jednak pamiętać o dodatkowych kosztach związanych z ustanowieniem zabezpieczenia hipotecznego. W sądzie należy zapłacić 200 zł za wpisanie hipoteki do księgi wieczystej. Do tego dochodzi jeszcze podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeszcze do niedawna wynosił on 19 zł przy hipotece kaucyjnej i

Zameldowanie

, wyciąg z ksiąg wieczystych) lub poświadczenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,3) wypełniony druk:- wymeldowania: E2 - z miejsca pobytu stałego i E4 - czasowego,- zameldowania na pobyt stały - E1,4) dowód tożsamości: dowód osobisty lub ważny paszport polski (u powracających z zagranicy), a

Jak dobrze kupić ładny dom

opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej nieruchomości. Opłaty te - zależnie od wartości inwestycji - podniosą koszty kupna o kilka czy nawet kilkanaście tysięcy złotych. Określ swoje potrzeby Najważniejszy jest namysł i odpowiedź na pytanie, czego naprawdę szukasz. Gdzie dom ma się znajdować - w

Po pierwsze działka

starostwa - tam znajduje się ewidencja gruntów i budynków. Znajdziemy tam dane określające:- dokładne położenie działki i jej granic,- powierzchnię działki,- klasy gruntu,- wskazanie numeru księgi wieczystej założonej dla nieruchomości,- nazwę właścicieli: imiona, nazwiska (lub nazwy, jeśli grunt jest

Urzędowa wycena, rzeczoznawca - czyli ile jest warta działka lub dom

nieruchomości, zawarte między innymi w:- księgach wieczystych,- ewidencji gruntów i budynków,- planach miejscowych lub, jeśli plany są jeszcze na etapie tworzenia, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,- ewidencji sieci uzbrojenia terenu,- wykazach prowadzonych przez urzędy

Kupno domu w budowie

nieruchomość została odziedziczona czy darowana. Dlatego należy upewnić się, czy osoba, która przedstawia się jako właściciel, w rzeczywistości nim jest. W tym celu należy sprawdzić aktualny stan księgi wieczystej. Można to zrobić w sądzie rejonowym, w wydziale ksiąg wieczystych, właściwym ze względu na

Czy można zbudować dom jednorodzinny w ogródku działkowym?

Jestem właścicielem działki o powierzchni 2000 m2, oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego jako ogrody działkowe ZD1 (grunt kategorii VI). Działkę chciałbym wykorzystać pod budowę domu jednorodzinnego.Teren jest prywatną własnością osoby fizycznej i posiada księgi wieczyste. Przed

Podział działki

służebności dla wydzielonych działek. Taka służebność nosi nazwę drogi koniecznej, pozwala na swobodny przejazd oraz przechodzenie i jest wpisywana do ksiąg wieczystych obydwu nieruchomości.Bez planu i z planemW gminach, w których plany zagospodarowania są dopiero w fazie przygotowań, możliwe są następujące

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

W zeszłym roku razem z mężem kupiliśmy działkę (mamy księgę wieczystą) o powierzchni 3000 m2, znajdującą się we wsi około 40 km od Warszawy. Działka znajduje się w nowo utworzonym pasie odrolnionej ziemi kategorii VI. Kosztem jej powierzchni wytyczona została (na zlecenie gminy) droga prywatna

Numer 5/2005

ciebieBudujemy ładny domWokół domuGarażDo garażu z górkiBaseny ogrodoweKąpiel w ogrodzieMeble ogrodoweDrewniane na lataOgródTylko tyle, ile trzebaWoda w ogrodzieRemont oczka wodnegoGorąca liniaParagrafy i pieniądzeKredytGdy zabraknie na ratę...Pomoc prawnaO czym wie księga wieczysta?Salon firmowy Ładnego

Co o domach-bliźniakach mówi prawo?

bliźniaczej, to każdy z nich jest odrębną nieruchomością, mającą własną księgę wieczystą i właściciela. Każdy z budynków może mieć inny kolor elewacji i inny rodzaj pokrycia dachowego (zwłaszcza, jeżeli powstały w innym okresie).Gdy konieczny jest remont obydwu części dachu i sąsiad wyraża na to zgodę, ale

Nieruchomość kupię

, iż w równie dużym stopniu należy zwrócić uwagę na stan prawny nieruchomości. Przede wszystkim powinniśmy zajrzeć do księgi wieczystej. Księgi wieczyste są prowadzone przez wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych właściwych ze względu na położenie danej nieruchomości. Są jawne, co oznacza, że

Żony to dom czy męża?

księgi wieczystej nieruchomości (ustalana na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych) - 720 ZŁ. Łącznie: 2940 ZŁ. Umowa darowizny udziału o wartości 50 tys. zł: taksa notarialna (liczona od wartości udziału) 1000 zł

Prąd bez stacji na działce

gruntu nie ma, a zakład nie ma możliwości pociągnięcia słupów lub rury gdzie indziej, o ustaleniu służebności zadecyduje sąd (w postępowaniu sądowym również można domagać się ustanowienia odpłatnej służebności). Ustalenie służebności będzie ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości. Oznacza to, że

Rozgraniczenie nieruchomości

dane osobowe sąsiada lub sąsiadów), - podpis wnioskodawcy. Do wniosku należy dołączyć: - dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (odpis z księgi wieczystej, akt notarialny kupna), - wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej, - kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi odcinkami

Korzyści z umowy przedwstępnej

postanowienia jak przedmiot (czyli określenie, co jest sprzedawane) oraz cena (powinna być ona wyrażona w złotych polskich - wynika to z obowiązującej w prawie polskim zasady walutowości). Jeśli przedmiotem umowy przedwstępnej jest nieruchomość, jej wskazanie może nastąpić przez podanie numeru księgi wieczystej

Jeden dom, dwóch właścicieli - w świetle litery prawa

- muszą oni postępować tak, żeby nie przeszkadzać w działaniach zarządcy. Ponadto, pokrywają oni koszty działania zarządcy; osoba ta musi również zgłosić o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej nieruchomości.Gdy współwłaściciele dojdą do porozumienia, sąd uchyla zarząd; wtedy, jak również w sytuacji

Przed zakupem działki

trzeba dokładnie sprawdzić, kto nam sprzedaje działkę. Takie dane znajdują się w aktualnym odpisie z księgi wieczystej nieruchomości i powinniśmy domagać się go od sprzedającego. Odpis taki ważny jest trzy miesiące od daty jego wydania. Zawarte w nim dane należy porównać z danymi z dowodu osobistego

Moje, czyli nasze

wszystkie koszty związane z działaniem zarządcy. Zarządcą może zostać zarówno osoba trzecia, jak i jeden lub kilku współwłaścicieli. Ustanowienie zarządu jest zgłaszane przez zarządcę do właściwego wydziału ksiąg wieczystych. Opłata za zgłoszenie wynosi 30 zł. Gdy wszyscy współwłaściciele dojdą jednak do

Za wąska droga dojazdowa do działki

najmniejszym obciążeniem gruntów, przez które przechodzi, przy unikaniu zbędnych utrudnień dla ich właścicieli.Ustanowienie służebności drogi koniecznej może nastąpić:- dobrowolnie i zgodnie pomiędzy sąsiadami, na podstawie umowy zawartej przed notariuszem, która będzie podstawą do dokonania wpisów w księgach

Czy mogę wyciąć drzewo na swojej posesji?

dodatkowo złożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków. Do wniosku, który jest zwolniony z opłaty skarbowej, trzeba dołączyć dokument stwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością (akt notarialny, odpis księgi wieczystej) oraz szkic terenu z drzewami i krzewami przeznaczonymi do

Odbierz VAT

księgi wieczystej), faktury dokumentujące poniesione wydatki, pozwolenie na budowę (jeśli odliczenia dotyczą budowy wymagającej pozwolenia), pozwolenie na użytkowanie domu lub zawiadomienie o zakończeniu inwestycji - jeśli chodzi o budowę zakończoną, albo dokument potwierdzający stopień zaawansowania

Kupno domu z długiem

jest w dobrym stanie, spełnia nasze oczekiwania, ale ma wpis w dziale IV księgi wieczystej, że jest obciążony kredytem hipotecznym. Jego zakup jest wprawdzie możliwy, ale na pewno wymaga dużo większej ostrożności i zabezpieczeń prawnych.Najpierw księga wieczystaNa początek warto dokładnie zapoznać się

Darowizna pieniężna

.., nieruchomość zabudowana o numerze księgi wieczystej..... położona w Warszawie.Dodatkowo należy pamiętać, że przy darowiźnie nieruchomości (domu, działki, mieszkania) obowiązkowo umowę należy sporządzić w formie aktu notarialnego, tylko wówczas będzie ona ważna.Momentem wykonania takiej darowizny jest objęcie w

Ile kosztuje adwokat

rodzaju sprawy. W rozporządzeniach wskazane są opłaty w konkretnych sprawach w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa własności, ksiąg wieczystych, prawa spadkowego, prawa pracy, prawa karnego i spraw o wykroczenia. Jest to dość obszerny katalog, z którego jako przykład możemy podać następujące

Kupować samemu, czy z pośrednikiem?

musi w pierwszej kolejności spłacić z uzyskanych pieniędzy bank. Prawo własności może być obciążone jeszcze innymi prawami np. służebnością czy dożywociem. Wszystkie prawa do nieruchomości powinny być ujawnione w księdze wieczystej, która jest jej swoistym "dowodem osobistym". Teoretycznie

Umowa przedwstępna sprzedaży mieszkania

....................................... , dla którego Sąd Rejonowy w.............................................. prowadzi księgę wieczystą nr...................................................., (lokal). 2. Sprzedający oświadcza, że określona w § 1 ust. 1 nieruchomość jest w dobrym stanie i że nieruchomość pozbawiona jest wad

Droga do domu - wyrośliśmy z mieszkania

i sporządzenie księgi wieczystej: 15 000 zł Zadatek na instalację kanalizacyjną: 1000 zł Razem: 471 000 zł Ile jeszcze wydamy: Ogrodzenie: ok. 8000 zł Założenie ogrodu i wykonanie brukowego podjazdu pod garaż: ok. 20 000-30 000 zł Kanalizacja: 20 000 zł Razem: około 58 000 zł Rady właścicieli Dom

Pomocy, szukam dekarza!

, jeśli pozytywnie zweryfikuje jego umiejętności. Dlatego wybierając dekarzy, warto zapytać, czy ich firma jest ubezpieczona i co takie ubezpieczenie obejmuje. Innym potwierdzeniem przygotowania dekarskiego jest posiadanie dyplomu mistrzowskiego, co inwestor może sprawdzić w księdze wieczystej Izby

Kredyt ubezpieczony od zła wszelkiego

czasu, aż sąd wpisze hipotekę do księgi wieczystej - zwykle trwa to 3-4 miesiące od zakończenia budowy domu czy odbioru mieszkania. Później, kiedy hipoteka jest już wpisana, ubezpieczenie pomostowe nie jest potrzebne, ponieważ bank ma prawo zlicytować nieruchomość (przy pomocy komornika), w razie gdyby

Jak odebrać wywłaszczone

wieczystego) innej osobie i zostało to wpisane do księgi wieczystej nieruchomości.Jak wygląda wniosek o zwrotWe wniosku o zwrot wywłaszczonej działki należy podać:- dane osobowe oraz adres zamieszkania wnioskodawcy (byłego właściciela albo jego spadkobiercy),- miejscowość i datę sporządzenia wniosku

Jak wybrać dobrego dewelopera?

deweloper będzie budował, należy poprosić go o aktualny odpis z księgi wieczystej (lub przejrzeć ją osobiście w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego) i sprawdzić:- położenie i powierzchnię działki (czy są zgodne z tym, co twierdzi deweloper),- kto jest właścicielem działki (powinien być nim tylko

Dom kupiony w worku

trzeciej, a obciążenia te nie zostały wpisane do księgi wieczystej nieruchomości (np. przez kupioną działkę przebiega służebność drogi koniecznej na rzecz sąsiadów lub w jednym z pomieszczeń nabytego przez nas domu mieszka osoba starsza, mająca prawo dożywocia w tym domu); wówczas mamy prawo do rękojmi za

Sprzedaż domu z dożywociem

sprzedawana, obowiązki wynikające z tego prawa przechodzą na kolejnego właściciela. Nie zawiera on w tym celu nowej umowy - obowiązki te przechodzą na niego automatycznie wraz z zawarciem umowy kupna-sprzedaży nieruchomości. Uwaga! Prawo dożywocia można ujawnić w księdze wieczystej nieruchomości. Nie jest to

Kawałek działki pod drogę

odpowiednich jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.Ponadto decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej stanowi podstawę do dokonania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości.OdszkodowanieJednocześnie dla wojewody lub starosty

Kupisz - zapłacisz

% podatek VAT, zatem łącznie zostawimy w kancelarii 1781,2 zł. Mniej więcej tyle samo zapłacimy za założenie księgi wieczystej dla tej działki oraz wpis do niej prawa własności (patrz: tabela). Uwaga! Dobrze, jeśli będziemy mieć w kieszeni (dodatkowo) około 250 zł. Tyle bowiem będą nas kosztować wypisy z

Nieruchomość w spadku - jak zarządzać majątkiem dziecka

),- dokładne określenie przedmiotu wniosku poprzez wskazanie, o jaką czynność chodzi (np. najem, sprzedaż nieruchomości), i oznaczenie księgi wieczystej nieruchomości,- uzasadnienie wniosku - wskazanie przyczyn, dla których rodzice chcą dokonać danej czynności. Mogą być to powody natury zdrowotnej, kiedy

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

poświadczających własność nieruchomości czyli aktualny wypis z księgi wieczystej, a jeśli go nie ma to akt notarialny zakupu nieruchomości lub jej darowizny, albo orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku albo kończące postępowanie działowe). Osobą uprawnioną do dysponowania nieruchomością, która nie jest

Dom po rozwodzie - podział majątku

rodzicach),- załączniki (takie jak umowy, testamenty, odpisy z ksiąg wieczystych).Wraz z wnioskiem o podział majątku należy sądowi przedstawić dokument, który potwierdza ustanie wspólności majątkowej (np. prawomocny wyrok rozwodowy).Skład i wartość (określona według cen rynkowych z daty podziału) majątku

Jak kupić dom lub działkę z pośrednikiem

stron z tego tytułu; ustalenie, czy na pośredniku ciąży obowiązek skompletowania dokumentów potrzebnych do sprzedaży, takich jak: aktualny wypis z księgi wieczystej, wypis z ewidencji gruntów, plany techniczne domu, potwierdzenia dokonywanych przeglądów i zaświadczenie z urzędu gminy o opłacaniu

Kupuj ziemię rolną zamiast działki budowlanej

powierzchni do wyłączenia z produkcji rolnej (chodzi o powierzchnię pod budynkiem itp.), wypis z rejestru gruntów z odbitką z mapy ewidencyjnej, dokument potwierdzający własność działki: akt notarialny lub wypis z księgi wieczystej, Opłaty? Teraz dobra wiadomość - jeśli twój dom będzie miał powierzchnię do

Drogi kredyt niskooprocentowany

kilkusetzłotowej prowizji. Spłacając kredyt, możesz płacić dodatkowo za:- ubezpieczenie pomostowe, niezależnie od tego, czy kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym, czy używane. Potrzebujesz bowiem kilku miesięcy na dokonanie zmian w prowadzonej przez sąd księdze wieczystej nieruchomości, czyli wpisanie siebie

Księga wieczysta

quam ipse habet), pierwszeństwo praw wpisanych – ograniczone prawa rzeczowe wpisane do księgi wieczystej mają pierwszeństwo przed takimi prawami niewpisanymi do księgi. Dane wpisywane do księgi wieczystej dzieli się tradycyjnie według działów, w których są wpisywane. Księga wieczysta składa

Nowa Księga Wieczysta

Nowa Księga wieczysta (NKW) - jest to nazwa systemu informatycznego, którego zadaniem jest archiwizacja oraz udostępnianie danych zawartych w księgach papierowych oraz zasilanie centralnej bazy danych informacji dotyczących ksiąg wieczystych. Struktura NKWW systemie Nowa Księga Wieczysta

Biurowość Ksiąg Wieczystych

Biurowość Ksiąg Wieczystych - LMOS - jest to system informatyczny biurowości wykorzystywany przez orzeczników, urzędników oraz sekretariaty wydziałów ksiąg wieczystych. LMOS jest podsystemem systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta (NKW). Zadania LMOS rejestracja wniosków wieczystoksięgowych

System Wpisów do Ksiąg Wieczystych

System Wpisów do Ksiąg Wieczystych (SWKW) - jest to system informatyczny wykorzystywany przez orzeczników: sędziów/referendarzy sądowych, do tworzenia, kasowania lub edycji elektronicznych ksiąg wieczystych. Jest on jednym z podsystemów systemu informatycznego Nowa Księga Wieczysta (NKW). Zadania

System Ośrodka Migracyjnego (SOM)

jest podsystemem systemu Nowa Księga Wieczysta. Do najważniejszych funkcji, których realizacje wspomaga ten system należy: ewidencjonowanie informacji o księgach wieczystych przyjmowanych i zwracanych po zakończeniu migracji, przenoszenie treści dotychczasowych ksiąg do postaci elektronicznej, sprawdzenie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.

księga wieczysta

Księgi wieczyste - rejestr publiczny, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Pozwala autorytatywnie ustalić, komu i jakie przysługują prawa do danej nieruchomości. Instytucja ksiąg wieczystych jest wspólna dla rodziny kontynentalnych systemów prawnych, choć oczywiście ustrój ksiąg wieczystych w poszczególnych krajach znacząco się różni

więcej o księga wieczysta na pl.wikipedia.org

Zdjęcia - księga wieczysta