umowa na wykonanie robót budowlanych

Małgorzata Kapelusiak

Niesolidny wykonawca

Niesolidny wykonawca

Jak poradzić sobie z nieuczciwą ekipą budowlaną?

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

Kierownik budowy to osoba, która przejmuje dużą część obowiązków związanych z budową domu - przede wszystkim dba o prawidłowy przebieg wszystkich prac budowlanych oraz prowadzi niezbędną dokumentację.

Budowa domu jesienią czy na wiosnę?

Decyzja o budowie domu powoduje, że każdy inwestor chce jak najszybciej zbudować wymarzone "cztery kąty". Kwestią sporną jest pora roku i pogoda, która będzie sprzyjać kolejnym etapom robót. Kiedy najlepiej rozpocząć prace ziemne i wylewanie fundamentów?

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane

ŻyrardowaZ treści listu wynika, iż prace budowlane prowadzone były bez zawarcia na piśmie umowy o roboty budowlane. Tymczasem Kodeks cywilny wymaga, aby umowa o roboty budowlane była zawarta w formie pisemnej. Niezachowanie tej formy nie powoduje co prawda nieważności umowy ustnej, ale uniemożliwia skuteczne

Kierowanie budową

Kierowanie budową

budowlanego (na pobranym druku) dołączając do niego: - oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, - jego zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, a także - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeśli jego sporządzenia wymaga sposób prowadzenia robót. Zgłoszenia nie

Fachowcy. Jak wybrać wykonawcę stanu surowego domu

Fachowcy. Jak wybrać wykonawcę stanu surowego domu

o roboty budowlane. Dlatego też nie dogadujmy się z wykonawcą, który nie widzi potrzeby precyzyjnego określenia w umowie terminów realizacji robót (rozpoczęcia i zakończenia) ani też zakresu swych obowiązków i powierzonych prac. Nie wystarczy bowiem napisać, że umowa dotyczy wykonania na przykład

Jak wybrać tynkarza, glazurnika, malarza...

Jak wybrać tynkarza, glazurnika, malarza...

wykonywaniu stanu surowego może bowiem liczyć na pomoc inspektora nadzoru i kierownika budowy, odwoływać się do projektu, przepisów budowlanych i wymagań technologicznych. Przy robotach wykończeniowych niemal cała inwencja i odpowiedzialność spadają na niego. Dlatego na zorganizowanie takich robót zwykle

Problemy z kierownikiem budowy

Problemy z kierownikiem budowy

Wiosną ubiegłego roku podpisałem umowę na postawienie domu jednorodzinnego z firmą budowlaną. Kierownik budowy, a zarazem współwłaściciel firmy, który podpisał ze mną umowę oraz dokumenty do złożenia w nadzorze budowlanym, tak naprawdę był na niej tylko trzy razy. Reprezentował go pełnomocnik

Kto jest kim na budowie

Kto jest kim na budowie

, co dzieje się na budowie. Uwaga: kierownikiem budowy może być tylko osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi. Zgodnie z prawem budowlanym zapewnienie objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy należy do inwestora. Może on jednak umówić się z wykonawcą (i umieścić w umowie

Na jakiej podstawie można przeprowadzić wywłaszczenie nieruchomości

Na jakiej podstawie można przeprowadzić wywłaszczenie nieruchomości

dobrowolnej umowy, przez którą inwestor może uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W umowie strony określają warunki zajęcia gruntu i uzgadniają termin realizacji prac przez inwestora. Umowa może też przewidywać kary umowne za jej nienależyte wykonanie lub niewykonanie. Jeśli

Remontuj z umową

Remontuj z umową

Kto jest kim w umowieZgodnie z prawem nie istnieje osobne pojęcie umowy o remont. Powierzenie komuś prac remontowych następuje więc na podstawie umowy o roboty budowlane.Stronami umowy o roboty budowlane są:- inwestor, czyli osoba, dla której wykonywany jest remont,- wykonawca robót (osoba fizyczna

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

developerem, nie jest to wcale łatwe. Może się on nie zgodzić na nasze żądanie. Wszystko zależy od tego, czy nasza umowa w ogóle przewiduje taką ewentualność. Co może, a co musi kierownik? Podstawowe obowiązki kierownika budowy są wyliczone w ustawie Prawo budowlane. Kierownik budowy musi: - Prowadzić

Co warto wiedzieć, przed zakupem mozaiki podłogowej lub drewnianego bruku

Co warto wiedzieć, przed zakupem mozaiki podłogowej lub drewnianego bruku

układania pionowego i na płask do powierzchni podłoża oraz kostka brukowa. PN-D-94070:1999 Kostka brukowa drewniana. Wymagania i badania. 423/2006 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.Część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 2: Posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych. Instytut

Ekipa budowlana - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 2

Ekipa budowlana - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 2

materiały i wykonane prace. Warto wprowadzić zapis, że wykonawca zgłasza roboty do odebrania, a inwestor ma trzy dni na zgłoszenie swoich uwag.Inspektor nadzoruOgraniczanie wydatków nie powinno nigdy prowadzić do rezygnacji z fachowego nadzoru nad budową. Warto zatrudnić inspektora nadzoru - dopilnuje on

Poradnik inwestora - prąd elektryczny

Poradnik inwestora - prąd elektryczny

nim umowę. Powinna ona określać:- zakres robót, za które bierze on odpowiedzialność;- kto dopilnuje formalności - także tych, których nie może on załatwić ze względu na brak uprawnień;- kto kupuje i dostarcza materiały;- termin rozpoczęcia i zakończenia prac;- koszt wykonania instalacji;- sposób

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy

Decyzja o warunkach zabudowy wymagana jest przy zmianie zagospodarowania terenu, polegającej na budowie domu lub wykonaniu innych robót budowlanych, jak również przy zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy gmina nie ma aktualnego planu

Jak wybrać dekarza

Jak wybrać dekarza

nie są rzadkością gwarancje udzielane na dłużej. Zobowiązuje go to do usuwania wad występujących w tym okresie. Odbiór robót dekarskich Dokonuje go nasz inspektor nadzoru. Odbiór prac dekarskich polega na pokwitowaniu wykonania wszystkich prac określonych w umowie. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien

Planowanie budowy domu - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 1

Planowanie budowy domu - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 1

;- 20-25% to stan surowy zamknięty: stolarka okienna i drzwiowa;- 35% to roboty wykończeniowe: instalacje, tynki, podłogi itd.Czytaj także pozostałe części cyklu Pieniądze leżą na budowie:Ekipa budowlana, część 2;Ile kosztują prace przed wykonaniem fundamentów, część 3;Ile kosztują fundamenty, część 4

Przyłącze wody do domu

Przyłącze wody do domu

może on wystąpić do sądu z wnioskiem o nabycie przez przedsiębiorcę wybudowanych urządzeń za odpowiednim wynagrodzeniem.Odpowiednie wynagrodzenie jest równoważne wartości wybudowanych urządzeń. Wartość tę ustala się na podstawie przedstawionych przez właściciela faktur, rachunków i umów o roboty

Jakie błędy robimy przy ocieplaniu ścian domu

Jakie błędy robimy przy ocieplaniu ścian domu

projektowania i wykonywania" (nr 447/2009).Podobne instrukcje opracowane są zresztą też dla pozostałych prac budowlanych - informacje o sposobie zakupu można znaleźć na stronie: www.itb.pl/biblioteka/wydawnictwa.Z opracowaniami tymi warto zapoznać się jeszcze przed podpisaniem umowy na roboty budowlane

Realizacje domów: dom z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

Realizacje domów: dom z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych

nieodległym od miejsca budowy domu Piasecznie znaleźli hurtownię, gdzie zakupili wszystkie niezbędne materiały budowlane, dzięki czemu uzyskali korzystne upusty cenowe. Z uporem pokonywali niespodziewane trudności, związane przede wszystkim z podmokłym terenem działki. Mimo opóźnień spowodowanych na przykład

Budowa domu za blisko sąsiada

Budowa domu za blisko sąsiada

istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę (czyli na przykład sąsiad buduje zbyt blisko granicy działki), można o tym fakcie powiadomić miejscowego inspektora nadzoru budowlanego. Jeśli zarzuty wobec sąsiada się potwierdzą, inspektor wstrzyma prowadzenie robót budowlanych

Pomocy, szukam dekarza!

Pomocy, szukam dekarza!

to sumę nawet trzykrotnie wyższą niż pierwotne koszty ułożenia dachu. Orientacyjne ceny netto robót naprawczych na dachu o powierzchni ok. 200 m2 z wadliwie przybitymi łatami:1. Ekspertyza dachu wykonana przez biegłego sądowego: 1000 - 1500 PLN2. Demontaż wadliwie wykonanego pokrycia dachowego

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

projekt budowlany jest gotowy możemy wystąpić do gminy o wydanie pozwolenia na budowę, dołączając do wniosku również projekt studni i szamba wykonany przez architekta oraz uzyskane wcześniej warunki zabudowy. Na dokument wieńczący nasze wielomiesięczne starania czeka się około dwóch miesięcy.Po uzyskaniu

Jak dobrze kupić ładny dom

tej porze wracać ze szkoły. Zapoznaj się z dokumentacją Jeśli dom sprzedawany jest przez osobę, dla której był budowany, zapytaj o pozwolenie na budowę, umowy z dostawcami mediów, projekt budowlany. W projekcie sprawdź - najlepiej razem z fachowcem - jakie rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe

Prawie jak cyrograf - jak sporządzić dobrą umowę

z imienia i nazwiska, określić, o jaką spółkę chodzi, i podać numer, pod jakim spółka została zarejestrowana w KRS; przedmiot umowy - jest uzależniony od rodzaju umowy - może to być na przykład dom (w umowie np. darowizny domu), wskazany dokładnie zakres prac budowlanych (w umowie o wykonanie pracy

Od czego zacząć urządzanie ogrodu

pięknego ogrodu, założonego i pielęgnowanego własnymi rękami.Środki uświęcają celNa założenie ogrodu każdy wyda taką kwotę, jaką chce i może na ten cel przeznaczyć. Pozostaje jedynie kwestia, co da się wykonać w ogrodzie za te pieniądze.Ceny potrzebnych materiałów można w miarę prosto określić, zaglądając

Drewniane domy z prefabrykatów

fundamencie - najczęściej na płycie fundamentowej. Powinien być on wykonany z dużą dokładnością, tak aby powierzchnia płyty była równa i płaska, a ewentualne odchylenie od poziomu nie przekroczyło 2 mm na całej długości ściany zewnętrznej budynku. Dlatego też, choć fundament może wykonać ekipa wynajęta przez

Zanim zaczniesz budowę

tysiące ekip ogólnobudowlanych, setki glazurników i gipsiarzy. Po wykonaniu 20 telefonów młody Kowalski już wie, że tym sposobem prędzej przekroczy budżet remontowy, niż znajdzie fachowców. Rozpoczyna więc poszukiwania na budowlanych portalach ogłoszeniowych. Tam okazuje się, że przed nim bazy te

Grunt na działce

też zależało, ile zapłacimy za roboty ziemne i fundamentowe.W korzystnych warunkach można np. zrezygnować z posadowienia domu poniżej poziomu przemarzania fundamentów (wystarczy zrobić to na głębokości 50 cm), w niekorzystnych - trzeba będzie dopłacić za ciężkie izolacje albo nawet specjalny sposób

Porządna gmina

. Śmieci i śmietniki Na działce budowlanej należy wygospodarować miejsce na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Zgodnie z przepisami mogą to być: zadaszone osłony albo pomieszczeniaze ścianami pełnymi lub ażurowymi, wyodrębnione

Przepisy budowlane. Budowa bez kary

inwestora należy również zatrudnienie kierownika budowy. Może on jednak ów obowiązek przekazać na ręce wykonawcy (czyli firmy podejmującej się wykonania całości robót związanych z budową domu). Zapis tej treści powinien znaleźć się w zawartej na piśmie umowie o roboty budowlane.

Krótka instrukcja, jak postawić dom

);- harmonogram płatności (musi być powiązany z postępami na budowie).Tu znajdziesz wzory umówKrok szósty: zaczynasz budowęCo najmniej siedem dni przed rozpoczęciem budowy musisz zawiadomić inspektorat nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót. Do zawiadomienia dołączasz oświadczenie kierownika budowy o

Zbuduj własny dom na przekór formalnościom

zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót. Problem w tym, że zalegalizowanie samowoli budowlanej domu jednorodzinnego kosztuje 50 tys. zł. Wniosek jest prosty - z rozpoczynaniem budowy nie ma się co spieszyć.Co zrobić, jeśli w trakcie budowy trzeba zmienić projekt?Konsekwencje zmiany

Jak bronić się przed ekipą budowlaną

stylu: "Szefie, to wybrzuszenie na ścianie, co ją wczoraj stawialiśmy, to musi być (czytaj: nie chce nam się jej wyrównać, bo to dużo uciążliwej roboty)". Ekip szukaj tam, gdzie kupujesz materiały. Większość firm produkujących materiały budowlane czy wykończeniowe współpracuje na stałe z

Ogrodzenie działki od ulicy i sąsiada

korzystna nie tylko ze względów finansowych, ale też estetyczno-architektonicznych.- Jeżeli ogrodzenie będzie budowane wspólnie, całość kosztów można podzielić proporcjonalnie do wydatków (oczywiście na wszystkie materiały należy mieć rachunki, a na wykonywane prace wspólnie podpisywać umowę o roboty

Najpopularniejsze ocieplenie ścian domu

jest solidny i zna się na swojej robocie, sam nie zgodzi się na takie eksperymenty. Wbrew pozorom sposoby ocieplania wełną i styropianem znacznie się od siebie różnią. Wystarczy porównać chociażby sposób mocowania: system na wełnie jest mocowany na kołki, z dodatkowym klejeniem, na styropianie

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

budowlany, zaświadczenie o zgodności budowy z planami zagospodarowania lub z warunkami zabudowy). Jeśli wszystko będzie dobrze, to urząd potraktuje to jako wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i pozwolenie na wznowienie robót. Jednak zalegalizowanie samowoli budowlanej domu jednorodzinnego kosztuje

NUMER 3/2007

redakcyjnej encyklopedii przyszła pora na to, bez czego dom wprawdzie obyć się może, ale ładny dom - nigdy: zielony ogród. Też powinien być ładny: czy jest wielki, czy całkiem maleńki. AKCJA POZYTYWNA STAĆ CIĘ NA DOM Druga edycja Mimo że pogoda nie sprzyja robotom budowlanym, systematycznie rośnie liczba

Zanim zaczniesz remont

wymagają zbyt żmudnych i kosztownych robót dodatkowych) pozwoli sprecyzować oczekiwania, oszacować wstępnie koszty, wreszcie ułatwi życie tym, którzy będą remont przeprowadzać. Z takim spisem warto się przespać i dobrze się zastanowić czy to już naprawdę wszystko? Czy nas na to stać? Czy nowe pomysły

Dom kupiony w worku

umowie i w przedstawionych dokumentach; ponadto nie wykonano w nim schodów wewnętrznych, które również wchodziły w zakres robót; nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał nas sprzedawca, na przykład dom miał być ocieplony styropianem, a pokryto go jedynie tynkiem zewnętrznym bez ocieplenia, albo

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

pozwoleniu na budowę urząd powinien wydać w ciągu 65 dni od chwili złożenia kompletu dokumentów.Ruszamy z budowąRozpoczęcie jakichkolwiek robót na działce możliwe będzie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, oraz zgłoszenia w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zamiaru przystąpienia do

Ogrzewanie gazem płynnym ze zbiornika

obowiązków inwestora należy: zlecenie projektantowi wykonania projektu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej; zgłoszenie planowanej inwestycji w urzędzie gminy. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, termin ich rozpoczęcia oraz przedstawić - uzgodniony z

Krótka instrukcja, jak postawić dom

na budowę Wydaje je starosta. Do wniosku musisz dołączyć: oświadczenie (pod rygorem odpowiedzialności karnej), że jesteś właścicielem działki; projekt budowlany w czterech egzemplarzach wraz z opiniami i uzgodnieniami; decyzję o warunkach zabudowy, jeśli gmina nie ma planów zagospodarowania. Na

Zaczynamy budowę domu

Czego trzeba dopilnować? Inwestor musi pamiętać, aby co najmniej 7 dni przed datą wejścia na budowę ekipy budowlanej, zawiadomić o rozpoczęciu robót: organ nadzoru budowlanego oraz projektanta, który sprawuje nadzór autorski nad projektem.Oprócz samego zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych

Zimowa przerwa na budowie

wystarczy do ochrony domu; potrzebny jest jeszcze ktoś, kto na sygnał alarmu zareaguje. Dlatego kolejnym krokiem powinno być podpisanie umowy o monitoring z agencją ochrony (koszt takiej usługi to 100-200 zł miesięcznie).Zapisz się na NEWSLETTER. Co tydzień najnowsze wiadomości o budowie, remoncie i

Okno do wymiany

własną rękę w renomowanych składach budowlanych lub specjalistycznych sklepach. Tam nie tylko można dokładnie i bez pośpiechu zapoznać się z ofertą, ale też porozmawiać z rzeczywistym przedstawicielem firmy, która wydrukowała katalog.Od czego zaczniemyPierwsza decyzja to odpowiedź na pytanie: drewniane

Pozwolenie na wznowienie robót budowlanych

Decyzja w sprawie wznowienia robót budowanych, zwana również pozwoleniem na wznowienie robót budowlanych, to decyzja administracyjna zezwalająca na wznowienie robót budowlanych w przypadku ich wcześniejszego wstrzymania przez organy nadzoru budowlanego lub wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia – umowa cywilnoprawna uregulowana w kodeksie cywilnym (art. 734–751). Przedmiotem umowy zlecenia jest wykonanie określonej czynności prawnej (odpłatnie lub nieodpłatnie). Ścisła definicja kodeksowa nie obejmuje zleceń dotyczących wykonania czynności faktycznych, choć

Umowa o dzieło

Umowa o dzieło – umowa cywilnoprawna określona Kodeksem cywilnym art. 627-646. Zakres tej umowy określa Art. 627. Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Umowa o dzieło jest umową: zobowiązującą

Umowa agencyjna

być zawarta w formie dowolnej. Ustawa kodeks cywilny wymaga formy pisemnej tylko, gdy umowa agencyjna wprowadza odpowiedzialność del credere – odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązania przez klienta. Jest to umowa konsensualna, dwustronnie zobowiązująca, wzajemna oraz odpłatna. Uprawnienia

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.