zgłoszenie robót budowlanych

Małgorzata Kapelusiak

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Ogrody zimowe zgodnie z prawem budowlanym

Zgodnie z art. 29 ust. 1 punkt 2 prawa budowlanego, pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2 - przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 jej powierzchni.

Rozbiórka domu - niezbędne formalności

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy dopełnić wszelkich formalności. Oczywiście, najwygodniej jest przeprowadzić roboty bez podejmowania kroków administracyjnych. W większości sytuacji jest to jednak niemożliwe.

Oczko wodne - czy można odprowadzić do niego deszczówkę?

Czy do budowy oczka wodnego potrzebne jest pozwolenie na budowę i czy można odprowadzać do niego wody opadowe?

Uciążliwa altana śmietnikowa

Uciążliwa altana śmietnikowa

powierzchni działki". W tym przypadku władze spółdzielni, zanim podjęły decyzję o jego usytuowaniu, powinny zgłosić ten fakt we właściwym miejscowo urzędzie przed terminem rozpoczęcia prac. W zgłoszeniu należało określić między innymi rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz to, kiedy

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

Gdy jesteś współwłaścicielem nieruchomości

zależności od potrzeb - szkice lub rysunki i inne pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

Wiata garażowa i pozwolenie na budowę

dwóch na każde 500 m2 działki i oczywiście wielkość każdej wiaty nie przekroczy 25 m2. Zgłoszenie inwestor składa we właściwym miejscowo starostwie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak w przypadku

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

Czy dach nad tarasem wymaga pozwolenia na budowę?

starostwie. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak przy pozwoleniu na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - szkice lub

Nielegalny remont, budowa, przebudowa

Nielegalny remont, budowa, przebudowa

można rozpocząć po upływie miesiąca od doręczenia zgłoszenia miejscowemu staroście. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Należy również, podobnie jak przy pozwoleniu na budowę, dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania

Stare prawo budowlane

Stare prawo budowlane

budowlane, z wyjątkiem rozbiórek, można rozpocząć po uzyskaniu pozwolenia na budowę. 2. Wykonanie rozbiórki obiektu budowlanego wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu terenowemu organowi administracji państwowej. Organ ten może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę określonego obiektu

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

Kierownik budowy: jakie są jego obowiązki?

zgłoszeniem obiektu do odbioru egzekwuje od wykonawców prawidłowe wykonanie wszystkich ustalonych w umowie z inwestorem lub wymaganych prawem prób instalacji, urządzeń, przewodów kominowych. Obowiązki kierownika budowy po zakończeniu robót: - zgłasza inwestorowi budynek do odbioru; - uczestniczy w odbiorze i

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

Pozwolenie na budowę 2015: dokumenty, terminy, odwołania

inspektoracie nadzoru budowlanego (wraz z oświadczeniem kierownika budowy o podjęciu się kierowania budową). Dopiero po siedmiu dniach od dokonania takiego zgłoszenia możemy wchodzić na plac budowy. Co można robić bez pozwolenia na budowę, czyli budowa na zgłoszenie Bez pozwolenia na budowę można wznosić

Wstrzymanie prac budowlanych

Wstrzymanie prac budowlanych

nadzoru budowlanego.Wstrzymanie prac budowlanychJeśli w trakcie kontroli organ nadzoru ma zastrzeżenia, może postanowieniem wstrzymać prowadzenie robót budowlanych, które wykonywane są:- bez wymaganego pozwolenia na budowę albo zgłoszenia;- w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub

Wymiana pokrycia dachowego

Wymiana pokrycia dachowego

zgłosić w starostwie. Takie zgłoszenie należy złożyć co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Należy w nim sprecyzować rodzaj, zakres i sposób przeprowadzania robót oraz określić termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia musi być również dołączone oświadczenie o prawie do dysponowania

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

Czy budowa masztu antenowego wymaga pozwolenia na budowę?

wskazaną konstrukcję bez wymaganych pozwoleń (tak należy zakładać, jeśli Czytelnik nie był stroną postępowania) są zatem bezprawne i fakt ten należy zgłosić powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego, który może nakazać jej rozbiórkę. Zgodnie bowiem z art. 28 prawa budowlanego roboty budowlane można

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

Budowa domu na działce rekreacyjnej - czy to możliwe?

nieprzekraczającej dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki, potrzebne jest jedynie zgłoszenie budowy. Należy go dokonać w starostwie powiatowym, co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. W zgłoszeniu należy określić:- rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych;- termin

Niesolidny wykonawca

Niesolidny wykonawca

sprawą iść do sądu lub zgłosić sprawę nie otrzymania faktur do urzędu skarbowego? Anna W. Kodeks cywilny wymaga, by umowa o roboty budowlane była zawarta w formie pisemnej. Zachowanie tej formy pozwala na wzajemne określenie uprawnień i obowiązków stron. Błędy w umowie W niniejszej sprawie

Kierowanie budową

Kierowanie budową

budowlanego (na pobranym druku) dołączając do niego: - oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązków, - jego zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego, a także - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jeśli jego sporządzenia wymaga sposób prowadzenia robót. Zgłoszenia nie

Organizacja placu budowy domu

Organizacja placu budowy domu

Jakiekolwiek roboty budowlane na działce można rozpocząć dopiero po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę oraz zgłoszeniu w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zamiaru przystąpienia do budowy. Pozwolenie na budowę uprawomocnia się po 14 dniach od daty jego wydania , co potwierdza

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Budowa bez pozwolenia, czyli zgłoszenie w prawie budowlanym

Treść zgłoszeniaW zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz - w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice

Nadzór architekta na budowie domu w polskim prawie

Nadzór architekta na budowie domu w polskim prawie

i architekt pełniący nadzór autorski, a także kierownicy robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych.Obowiązujące dziś uregulowania prawne dosyć dokładnie określają zakres odpowiedzialności wszystkich uczestników procesu budowy domu. Zbierzmy więc informacje.W myśl aktualnych przepisów (Prawo

Realizacje domów: przebudowa peerelowskiego domku letniskowego

Realizacje domów: przebudowa peerelowskiego domku letniskowego

jakichkolwiek robót budowlanych potrzebne jest pozwolenie na budowę. Wprawdzie w niektórych sytuacjach prawo budowlane dopuszcza prowadzenie części prac jedynie na podstawie zgłoszenia, ale przy przebudowie domku letniskowego (tak jak tu Brdy), konieczne jest uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę

Problemy z kierownikiem budowy

Problemy z kierownikiem budowy

zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;- przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;- zgłoszenie obiektu budowlanego do

Uciążliwy gołębnik sąsiada

Uciążliwy gołębnik sąsiada

500 m2 powierzchni działki.Budowa takiego gołębnika zatem wymaga jedynie zgłoszenia miejscowemu staroście, warto byłoby więc sprawdzić, czy sąsiad postawił gołębnik zgodnie z prawem i dopełnił tych formalności.Jeśli sąsiad postawił gołębnik samowolnie, należy to zgłosić powiatowemu inspektorowi

Na jakiej podstawie można przeprowadzić wywłaszczenie nieruchomości

o zamiarze wywłaszczenia starosta podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości oraz na stronie internetowej starostwa, a także przez ogłoszenie w ogólnopolskiej prasie. Przepisy wskazują dwumiesięczny termin (od dnia zamieszczenia ogłoszeń) na zgłoszenie się osób

Sąsiad zalewa moją działkę wodą z rynny

celu przymuszenia, a jeśli ona nie pomoże - wykonanie zastępcze niezbędnych robót.)Jeśli natomiast kanalizacja deszczowa lub ogólnospławna jednak istnieje, wówczas o bezprawnych działaniach sąsiada należy powiadomić powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. W takiej bowiem sytuacji sąsiad ma

Wznowienie budowy domu

). Obecnie moja sytuacja poprawiła się do tego stopnia, iż chciałbym podjąć przerwane roboty. Czy muszę to gdzieś zgłosić, czy mogę po prostu dalej budować? Dodam, że mam wyjątkowo wścibskiego i dokuczliwego sąsiada, któremu nie podoba się stan, jak to określa "wiecznej budowy" na mojej działce, i

Zamieszkać zgodnie z prawem

postępowania.Jeśli zaś inspektor zgłosi sprzeciw (a może mieć to miejsce przy brakach w dokumentach złożonych wraz z zawiadomieniem, ale także wtedy, gdy na ich podstawie zostanie stwierdzone, że roboty budowlane wykonano w sposób istotnie odbiegający od ustaleń określonych w pozwoleniu na budowę lub w przepisach

Ekipa budowlana - cykl Pieniądze leżą na budowie, cz. 2

materiały i wykonane prace. Warto wprowadzić zapis, że wykonawca zgłasza roboty do odebrania, a inwestor ma trzy dni na zgłoszenie swoich uwag.Inspektor nadzoruOgraniczanie wydatków nie powinno nigdy prowadzić do rezygnacji z fachowego nadzoru nad budową. Warto zatrudnić inspektora nadzoru - dopilnuje on

Budowa domu: czy konieczny kierownik budowy?

wpisane (np. przez nadzór budowlany, inspektor nadzoru) do dziennika budowy; - Pokazać inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru te fragmenty zakończonych robót, których po wybudowaniu domu nie będzie można zobaczyć, bo będą już zakryte lub zanikną (np. wykopów pod fundamenty, zbrojenia fundamentów

Przygotowanie terenu budowy

nas rozdział IV ustawy prawo budowlane. Ustawa określa jakie roboty wymagają pozwolenia na budowę, a jakie są z tego wymogu zwolnione, które budowy należy zgłosić właściwemu organowi, a także określa wymogi formalne i procedury z tym związane. Na etapie przygotowania terenu budowy należy mieć te

Zmiany w projekcie domu w trakcie budowy

nieistotne. Wystarczy wtedy, żeby projektant zamieścił w projekcie budowlanym odpowiednie informacje na temat nanoszonych zmian (zarówno w postaci rysunku, jak i opisu). Nie są potrzebne żadne zgłoszenia ani wizyty w urzędach.Za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego można uznać zmiany:- rodzaju

Przebudowa to nie remont

1. Remont to nie przebudowaRemont to wykonywanie w istniejącym budynku robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego - przy czym można do tego celu zastosować materiały budowlane inne niż te, których użyto w stanie pierwotnym. Nie są więc remontem te roboty, które prowadzą do

Likwidacji książeczki mieszkaniowej

dniach od zakończenia budowy domu lub jego kupna - premia przepadnie.Do wniosku o premię dołącza się dokumenty potwierdzające powstanie praw do premii, czyli książeczkę mieszkaniową i przykładowo akt notarialny kupna domu lub zgłoszenie zakończenia robót budowlanych, nabycia domu oraz dowód osobisty

Ogrodzenia małe i duże

przylegających do dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych obiektów publicznych trzeba zgłosić w starostwie powiatowym przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót, a także termin ich rozpoczęcia. Jeśli w ciągu 30 dni od dnia

Budowa domu: te przepisy trzeba znać

wypadku musimy powiadomić urząd gminy. Jeśli w ciągu 30 dni nie zgłosi zastrzeżeń, możemy rozpocząć budowę. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód stwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością na cele

Dom letniskowy - przeniesienie domu z bali

pozwolenia na budowę trzeba zatrudnić i zgłosić w gminie kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi, który będzie nadzorował cały proces budowy i prowadził dziennik budowy.Na 30 dni przed rozpoczęciem robót należy zgłosić w gminie chęć rozpoczęcia budowy.Cieśle biorą się do pracyPraca ekipy ciesielskiej

Samowola na budowie

dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki) trzeba zgłosić w starostwie powiatowym przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Podobnego zgłoszenia wymaga również budowa ogrodzenia od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych, a także ogrodzeń o wysokości

Who is who na budowie

kominowych przed zgłoszeniem budynku do odbioru; wstrzymanie robót budowlanych w razie powstania zagrożenia; dokonywanie wpisów do dziennika budowy oraz dbanie o to, aby wpisy takie były dokonywane przez pozostałe zobowiązane do tego osoby; realizację zaleceń wpisanych do dziennika budowy; prowadzenie

Porządna gmina

, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia i załączyć - w zależności od potrzeb - odpowiednie szkice lub rysunki. Zgłoszenia trzeba dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania prac można przystąpić, jeżeli w ciągu 30 dni od doręczenia

Jak zabezpieczyć się przed skutkami samowoli budowlanej

zgłoszenia, bez względu na to, czy została już ukończona, czy też nie. Inwestor może temu zapobiec. Prawo budowlane dopuszcza bowiem legalizację samowoli budowlanej i odstąpienie od nakazu rozbiórki, jednak przepisy stawiają bardzo wysokie wymagania, także finansowe.Samowola - ryzyko zarówno dla właściciela

Stary dom - zburzyć czy przebudować?

powinien pomóc przy planowaniu przebudowy i remontu starego domu. Określi zakres przyszłej przebudowy, od niego też dowiemy się, czy zmiany wymagać będą pozwolenia na budowę (lub rozbiórkę, a potem na budowę), czy też wystarczy samo zgłoszenie robót budowlanych do wydziału architektury we właściwym

Zanim się wprowadzisz

zgłoszenia albo po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na jego użytkowanie.Kiedy zgłoszenie...Samo zgłoszenie zakończenia budowy wystarczy wtedy, gdy otrzymana przez nas decyzja o pozwoleniu na budowę nie zawierała wymogu uzyskania pozwolenia na użytkowanie domu. O tym, że budowa została zakończona

Ogrodzenie działki od ulicy i sąsiada

staroście.Zgłoszenie budowyZamiar zbudowania ogrodzenia należy zgłosić w starostwie powiatowym 30 dni przed terminem rozpoczęcia prac. Zgłoszenie powinno zawierać:- rodzaj i zakres robót budowlanych,- sposób ich prowadzenia,- termin rozpoczęcia budowy.Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, że ma się prawo do

Z domem do rozbiórki

jednocześnie właścicielem budynku. Gdyby okazało się, że działka i dom należą do kilku osób (taka sytuacja jest możliwa przy dziedziczeniu), wówczas konieczne staje się uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli; szkic usytuowania obiektu budowlanego; opis robót rozbiórkowych - ich zakresu i sposobu

Dom do zburzenia czy przerobienia

przyszłej przebudowy. Dowiemy się, czy wielkość zmian wymagać będzie pozwolenia na budowę (lub rozbiórkę, a potem na budowę), czy też wystarczy samo zgłoszenie robót budowlanych do wydziału architektury w odpowiednim urzędzie gminy. W przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę (duży zakres zmian

Przepisy budowlane. Budowa bez kary

domu inwestor ma obowiązek:1. Co najmniej siedem dni przed rozpoczęciem prac zawiadomić właściwy organ (starostę) o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę;2. Dopilnować, by budowa była kierowana przez osobę, która ma do tego odpowiednie

Jak sprawnie pokonać tor przeszkód przy budowie domu?

skomplikowany proces budowlany. Resort chce, by do budowy domu jednorodzinnego nie było potrzebne pozwolenie. Wystarczyłoby samo zgłoszenie budowy do starostwa powiatowego wraz z dołączonym projektem budowlanym. Urzędnicy w starostwie mieliby sprawdzać, czy projekt jest zgodny z planami zagospodarowania terenu

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

przestrzennego.Wniosek o pozwolenie na budowę musi być złożony w terminie obowiązywania (ważności) decyzji o warunkach zabudowy. Od decyzji wydanej przez starostę przysługuje odwołanie do wojewody.Wygaśnięcie decyzjiDecyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli nie rozpoczęto robót budowlanych przed upływem 3 lat licząc

Krótka instrukcja, jak postawić dom

);- harmonogram płatności (musi być powiązany z postępami na budowie).Tu znajdziesz wzory umówKrok szósty: zaczynasz budowęCo najmniej siedem dni przed rozpoczęciem budowy musisz zawiadomić inspektorat nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót. Do zawiadomienia dołączasz oświadczenie kierownika budowy o

Dom kupiony w worku

odszkodowania,żądać obniżenia ceny zakupionej nieruchomości.Uwaga! Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć również formę aktu notarialnego. Termin zgłoszenia wadyJeżeli zauważymy, że nasza nieruchomość obciążona jest wadami fizycznymi, musimy w ciągu miesiąca od dnia ich wykrycia poinformować o tym

ABC budowy domu - Przygotowania do budowy. Formalności

pozwoleniu na budowę urząd powinien wydać w ciągu 65 dni od chwili złożenia kompletu dokumentów.Ruszamy z budowąRozpoczęcie jakichkolwiek robót na działce możliwe będzie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, oraz zgłoszenia w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego zamiaru przystąpienia do

Jak zbudować dom za kredyt? - poradnik

nasz czytelnik z Warszawy. - Druga transza kredytu nie starczyła mi na roboty zaplanowane w drugim etapie i bank nie chce wypłacić kolejnej. Muszę na gwałt szukać pieniędzy, bo ekipa budowlana czeka na materiały na dokończenie tego etapu - mówi czytelnik. - Zgubiło mnie to, że nie przewidziałem wzrostu

Pokój dziecięcy do podziału na dwa

pomieszczeń, na przykład osobnej jadalni, którą można przenieść w pośrednio doświetlony rejon domu nieprzylegający do ścian zewnętrznych lub włączyć do kuchni lub pokoju dziennego.Mniej oczywiste przestrzenie, wymagające poważniejszych interwencji oraz prac budowlanych, to poddasze nadające się do adaptacji

Ogrzewanie gazem płynnym ze zbiornika

obowiązków inwestora należy: zlecenie projektantowi wykonania projektu zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej; zgłoszenie planowanej inwestycji w urzędzie gminy. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych, termin ich rozpoczęcia oraz przedstawić - uzgodniony z

Drewniany dom w pięć miesięcy. Dom z prefabrykatów.

prefabrykowanego domu dla siebie, a teraz polecają to rozwiązanie innym.Argumenty znajomego przemówiły do naszych gospodarzy. Mając nadzieję, na szybką i bezproblemową, budowę zgłosili się do jednej z firm oferujących domy prefabrykowane. I udało się!Bez podatku od optymizmu- Kwota, na którą umówiliśmy się z firmą

Pozwolenie na wznowienie robót budowlanych

Decyzja w sprawie wznowienia robót budowanych, zwana również pozwoleniem na wznowienie robót budowlanych, to decyzja administracyjna zezwalająca na wznowienie robót budowlanych w przypadku ich wcześniejszego wstrzymania przez organy nadzoru budowlanego lub wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – opracowanie zawierające zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania

MASZBUD - Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych

MASZBUD - Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych - impreza towarzysząca Międzynarodowym Targom Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA.Wystawcy prezentują specjalistyczne pojazdy budowlane, maszyny i urządzenia przystosowane do robót ziemnych, produkcji i transportu

Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu

Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych (potocznie Budowlanka) – zespół szkół ponadgimnazjalnych przy ulicy Wileńskiej 6 w Raciborzu, skupiający szkoły kształcące głównie w profilach budowlanych. HistoriaBudynek szkolny oddawany był stopniowo do użytku w roku 1932 i 1 kwietnia 1934

Rozbiórka

Rozbiórka – rodzaj robót budowlanych, polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Ustanowienie rozbiórki jako rodzaju robót budowlanych dokonane jest w Prawie budowlanym, w art. 3 pkt 7 tej ustawy. Takie przypisanie

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.